Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

uj-utw-form uj-utw-form

Formularz rejestracyjny dla kandydatów do JUTW na rok akademicki 2024/2025

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Klauzula informacyjna do rejestracji przez formularz elektroniczny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.
 2. W Uniwersytecie Jagiellońskim został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod numerem telefonu 12 663 1225.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu podjęcia działań przez Administratora na Pani/Pana żądnie (przystąpienie do procesu rekrutacji) zmierzających do zawarcia umowy, której przedmiotem jest udział w zajęciach oferowanych przez Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. w przypadku podjęcia studiów oferowanych przez Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku w celu przygotowania i wykonania ww. umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ) RODO;
  3. w przypadku zawarcia ww. umowy w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych w związku z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  4. realizacji uzasadnionego interesu Administratora w postaci dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z ww. umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania ww. umowy oraz realizacji obowiązków ciążących na Administratorze. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy. 
 5. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom i organom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania.[MT1] 
 6. Pani/Pana dane osobowe:
  1. w przypadku zawarcia ww. umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do przygotowania i wykonania umowy, w tym dokonania wzajemnych rozliczeń, przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami oraz przez okres archiwizacji dokumentacji.
  2. w przypadku niezawarcia ww. umowy i wpisania Pani/Pana na listę rezerwową do 1 marca 2024 roku, następnie, jeśli nie zostanie z Panią/Panem zawarta umowa, zostaną usunięte.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na warunkach i zasadach określonych w RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.