Rekrutacja

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

Limit miejsc na rok adademicki 2018/2019 został wyczerpany. Kandydatów do uczestnictwa w zajęciach JUTW możemy zapisać tylko na listę rezerwową

 

Zasady rekrutacji studentów Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

Miejsce

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 odbywa się w biurze JUTW przy al. Mickiewicza 3, pokój 11-14. Rekrutacja odbywa się osobiście w terminach wymienionych poniżej.

Terminy

Studenci I i II roku Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą składać wypełnione  formularze rekrutacyjne od 8 do 25 maja. Niezłożenie w tym terminie formularza oznacza rezygnację ze studiów. Studenci III roku definitywnie kończą cykl kształcenia. Dotychczasowi studenci, którzy mają prawo do kontynuowania kształcenia mogą  przysłać formularz rekrutacyjny za pomocą poczty elektronicznej, złożyć go u starosty, przekazać przez inną osobę.

Studenci, którzy są w trakcie cyklu kształcenia, zapisywani są w pierwszej kolejności. Pozostałe miejsca do wyczerpania limitu zostają zaoferowane nowym studentom.

 

Kandydatów na studentów Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zapraszamy do biura JUTW przy al. Mickiewicza 3, pokój 11-14. Rekrutacja nowych studentów trwa od poniedziałku 11 czerwca 2018 r. (w godz. 10.00 - 14.00) do wyczerpania limitu miejsc. Po wyczerpaniu limitu miejsc zainteresowani studiami w JUTW będą przyjmowani na listy rezerwowe.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJ w sprawie Zasad Kształcenia w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku „absolwenci mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie tylko w przypadku wolnych miejsc. Przez wolne miejsca rozumie się miejsca niezajęte podczas rekrutacji lub niepotwierdzone uiszczeniem opłaty rekrutacyjnej  w terminach wskazanych w Zarządzeniu Rektora.  Osoby, które zrezygnowały z uczestnictwa w zajęciach w JUTW w trakcie cyklu kształcenia, są traktowane tak samo jak absolwenci. Absolwentów JUTW zainteresowanych rozpoczęciem kolejnego 3-letniego cyklu kształcenia, zapraszamy we wrześniu.

Formalności

Studentem Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku może zostać osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie i ukończony 60. r.ż.

Zapisy odbywają się corocznie poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego. Formularz rekrutacyjny można pobrać ze strony internetowej  (proszę kliknąć w link poniżej) lub z biura JUTW, które mieści się przy al. Mickiewicza 3.

Formularz rekrutacyjny

 

Kandydaci na studentów JUTW proszeni są o przyniesienie (do wglądu) dowodu osobistego oraz dyplomu ukończenia studiów lub szkoły średniej, a także jednego zdjęcia legitymacyjnego niezbędnego do przygotowania identyfikatora.

Umowy

Od roku akademickiego 2017/2018 studenci JUTW podpisują umowy, w których określone zostają zobowiązania obu stron: JUTW oraz studenta. W umowach znajdują się indywidualne konta, na które należy dokonywać wpłat, terminy płatności, prawa i zobowiązania studenta oraz JUTW. Znajduje się tam również punkt informujący o prawie do ściągania odsetek od nieterminowych płatności.

 Umowy są przygotowywane sukcesywnie przez całe wakacje. Odbiór i podpisywanie umów przez studentów JUTW przyjętych na rok akademicki 2018/2019 - we wrześniu.

 

 

Tok studiów

Kursy wiodące

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJ w sprawie Zasad Kształcenia w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku kształcenie w JUTW trwa trzy lata. Student Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ciągu jednego  roku akademickiego realizuje program jednego kursu. Wiodący kurs wskazuje w formularzu rekrutacyjnym. Niezakwalifikowanie studenta do wybranego kursu jest konsekwencją wyczerpania limitu miejsc na najchętniej wybieranych zajęciach. Pierwszeństwo w przyjęciu na wybrany kurs wiodący mają dotychczasowi studenci. Każdy kurs ma określony limit miejsc. Miejsca nie zajęte przez dotychczasowych studentów do wyczerpania limitów zostają zaoferowane nowym studentom JUTW.

Uwaga! Wszystkie kursy są roczne. Po zakończeniu jednego kursu w kolejnym roku kształcenia należy wybrać inny kurs. Programy są z reguły nieznacznie modyfikowane, ale większość tematów się powtarza. Nie ma sensu powtarzanie tego samego kursu w kolejnym roku nauki. Z programami kursów wiodących można się zapoznać poniżej:

Programy kursów wiodących na rok akademicki 2017/2018

W roku akademickim 2018/2019 realizujemy te same kursy wiodące, co w roku 2017/2018, jednakże ich program (zwłaszcza program kursu: historia i kultura Krakowa) będzie lekko zmodyfikowany

Zajęcia w ramach kursu wiodącego – wykłady (90 min)  odbywają się raz w tygodniu. Wykładom mogą towarzyszyć okazjonalne zajęcia dodatkowe dla chętnych, np.:

Dla kursu historii sztuki: wycieczki, warsztaty w muzeach, spotkania.

Dla kursu historia i kultura Krakowa: wycieczki, warsztaty w muzeach, spotkania.

Dla kursu Chiny – historia, kultura, społeczeństwo: thai-chi, malarstwo chińskie z elementami kaligrafii, język chiński

Dla kursu z judaistyki: kurs języka hebrajskiego, warsztaty, wycieczki 

Seminaria fakultatywne

Uzupełnieniem oferty edukacyjnej Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są seminaria fakultatywne oraz zajęcia dodatkowe. Tematyka tych zajęć i ich liczba są zmienne. Program seminariów zostanie podany do wiadomości studentów na przełomie września i października 2018 r., kiedy zostaną ustaleni prowadzący zajęcia (takie uzgodnienia prowadzone są przez całe wakacje). Zapisy na wszystkie seminaria, warsztaty oraz zajęcia dodatkowe odbędą się w październiku. Uwaga! Udział w takich zajęciach jest nieobowiązkowy. Studenci, którzy zapisują się na seminaria lub warsztaty muszą wziąć pod uwagę, że uczestnictwo w nich  wiąże się z podjęciem dodatkowego wysiłku intelektualnego: czytaniem zaleconej literatury, przygotowaniem projektów, referatów itd. Nie zorganizujemy seminarium, jeśli liczba jego uczestników będzie mniejsza niż 15 osób.

Udział w seminariach fakultatywnych nie wymaga wnoszenia dodatkowych opłat.

 

Seminaria fakultatywne odbywają się raz na dwa tygodnie, zawsze tego samego dnia tygodnia, o tej samej porze, w tej samej sali.

Kursy języków obcych

Oferujemy studentom JUTW naukę języków obcych. Możemy zorganizować lektorat każdego języka pod warunkiem, że zbierze się co najmniej 15 osób. Do tej pory prowadzone były zajęcia z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego oraz rosyjskiego, hiszpańskiego i chińskiego.  Zajęcia prowadzą głównie lektorzy z Jagiellońskiego Centrum Językowego. Chętni do uczestnictwa w kursach językowych proszeni są o zaznaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu rekrutacyjnym oraz wskazanie poziomu zaawansowania. Deklaracja uczestnictwa  w kursie języka obcego skutkuje umieszczeniem w umowie punktu dotyczącego wysokości i terminów płatności. Do konkretnych grup i konkretnych lektorów studenci będą się zapisywać w październiku.

Zajęcia dodatkowe

Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku oferuje organizację zajęć dodatkowych, takich jak ćwiczenia fizyczne, warsztaty (np. obsługi smartfonów), warsztaty komputerowe. Warsztaty malarskie, prowadzone  w pracowni malarskiej Śródmiejskiego Ośrodka Kultury przez panią adiunkt z Akademii Sztuk Pięknych, są dostępne zarówno dla studentów JUTW, jak i osoby spoza naszego uniwerrsytetu. Pełna lista zajęć dodatkowych będzie znana pod koniec września 2018r. Udział w niektórych z nich wiąże się z obowiązkiem wniesienia dodatkowej opłaty przez zainteresowane osoby. 

 

Harmonogram zajęć

Harmonogram zajęć zostanie podany do wiadomości studentów w październiku 2018 r. Uwaga! JUTW nie dysponuje żadną salą, korzystamy wyłącznie z tzw. okienek. Harmonogram Uniwersytetu Trzeciego Wieku można przygotować dopiero wtedy, kiedy zostaną uzgodnione harmonogramy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych i znana jest dostępność sal. Na początku roku akademickiego mogą się zdarzyć jakieś zmiany terminów i miejsc zajęć, potem cykl zajęć jest stały.

Miejsce zajęć

W roku akademickim 2018/2019 wykłady, seminaria, warsztaty, kursy języków obcych prowadzone są w różnych salach i budynkach w obrębie tzw. I kampusu (historycznego kwartału uniwersyteckiego) na Starym Mieście oraz II kampusu (m.in. Kolegium Śląskie - siedziba biura JUTW). Wszystkie zajęcia w ramach kursu Chiny – historia, kultura, społeczeństwo odbywają się w Instytucie Konfucjusza, ul. Radziwiłłowska 4. Gimnastyka usprawniająca prowadzona jest przez fizjoterapeutów w salce gimnastycznej w budynku PCK, ul. Studencka 19.

Opłaty

Zakończeniem rekrutacji jest podpisanie umowy i uregulowanie określonej w Zarządzeniu Rektora UJ opłaty edukacyjnej. W roku 2018/2019 czesne wynosi 140 zł za semestr. Studenci rozpoczynający nowy cykl kształcenia dodatkowo wpłacają opłatę rekrutacyjną w wysokości 20 zł jednorazowo. Studenci kontynuujący kształcenie nie wpłacają opłaty rekrutacyjnej. Opłatę należy wpłacić na swoje indywidualne konto, które każdy student ma wpisane w swojej umowie. Numer konta otrzymują tylko osoby przyjęte na JUTW. Konto jest niezmienne przez cały tok studiów.  Opłatę/y należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2018 r. Nieuregulowanie w terminie opłaty edukacyjnej jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów. Miejsca osób, które nie wpłaciły czesnego, zostają zaoferowane osobom z listy rezerwowej. Warunek wpłacenia w terminie czesnego dotyczy tak samo studentów nowych, jak i studentów kontynuujących kształcenie. W przypadkach losowych czesne jest zwracane w całości pod warunkiem, że zgłoszenie rezygnacji ze studiów nastąpi nie później niż do dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru. Opłata rekrutacyjna (20 zł) nie podlega zwrotowi.

Opłaty za udział w lektoracie języka obcego (160 zł za semestr) oraz za udział w kursie komputerowym (80 zł/semestr) należy wnieść do 30 października 2018 r. na swoje indywidualne konto.

 

Przepisy

Wszystkie osoby zainteresowane kształceniem w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

Zarządzenie Rektora UJ w sprawie Zasad kształcenia w JUTW