Rekrutacja

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

Zasady rekrutacji studentów Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

Miejsce

 

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 odbywa się w biurze JUTW przy al. Mickiewicza 3, pokój 11-14. Rekrutacja odbywa się osobiście w terminach wymienionych poniżej.

 

Terminy

 

Studenci I i II roku Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą składać wypełnione  formularze rekrutacyjne od 7 do 24 maja. Niezłożenie w tym terminie formularza oznacza rezygnację ze studiów. Studenci III roku definitywnie kończą cykl kształcenia. Dotychczasowi studenci, którzy mają prawo do kontynuowania kształcenia, mogą  przysłać formularz rekrutacyjny za pomocą poczty elektronicznej. Obowiązujące obecnie zasady ochrony danych osobowych (RODO)  ograniczają  możliwości fizycznego składania formularza przez inną osobę, np. starostę. Na Państwa odpowiedzialność możecie przekazać swój formularz rekrutacyjny w zamkniętej kopercie przez osobę, do której macie zaufanie.

 

Studenci, którzy są w trakcie cyklu kształcenia, zapisywani są w pierwszej kolejności. Pozostałe miejsca do wyczerpania limitu zostają zaoferowane nowym studentom.

Rekrutacja nowych studentów

 

Kandydatów na studentów Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zapraszamy do biura JUTW przy al. Mickiewicza 3, pokój 11-14. Rekrutacja nowych studentów trwa od poniedziałku 10 czerwca 2019 r. (w godz. 10.00 - 14.00) do wyczerpania limitu miejsc. Po wyczerpaniu limitu miejsc zainteresowani studiami w JUTW będą przyjmowani na listy rezerwowe.

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJ w sprawie Zasad Kształcenia w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku „absolwenci mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie tylko w przypadku wolnych miejsc. Przez wolne miejsca rozumie się miejsca niezajęte podczas rekrutacji lub niepotwierdzone uiszczeniem opłaty rekrutacyjnej  w terminach wskazanych w Zarządzeniu Rektora.  Osoby, które zrezygnowały z uczestnictwa w zajęciach w JUTW w trakcie cyklu kształcenia, są traktowane tak samo jak absolwenci. Tegorocznych absolwentów JUTW zainteresowanych rozpoczęciem kolejnego 3-letniego cyklu kształcenia, zapraszamy we wrześniu.

Absolwentów z poprzednich lat traktujemy jak osoby nowe.

 

Formalności

 

Studentem Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku może zostać osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie i ukończony 60. r.ż.

 

Zapisy odbywają się corocznie poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego. Formularz rekrutacyjny można pobrać ze strony internetowej  (proszę kliknąć w link poniżej) lub z biura JUTW, które mieści się przy al. Mickiewicza 3.

Formularz rekrutacyjny

 

Kandydaci na studentów JUTW proszeni są o przyniesienie (do wglądu) dowodu osobistego oraz dyplomu ukończenia studiów lub szkoły średniej, a także jednego zdjęcia legitymacyjnego niezbędnego do przygotowania identyfikatora.

Płatności

Zakończeniem rekrutacji jest wniesienie w terminie do 30 czerwca kwoty czesnego za I semestr. W roku akademickim 2019/2020 czesne w JUTW wynosi 150 zł/semestr. Studenci rozpoczynający nowy, 3-letni cykl kształcenia wpłacają dodatkowo jednorazową opłatę wpisową w wysokości 20 zł. Termin wpłaty do 30 czerwca. Opłaty należy wpłacić na swoje indywidualne konto, które każdy student ma wpisane w swojej umowie. Numer konta otrzymują tylko osoby przyjęte na JUTW. Konto jest niezmienne przez cały tok studiów.  Nieuregulowanie w terminie opłaty edukacyjnej jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów. Miejsca osób, które nie wpłaciły czesnego, zostają zaoferowane osobom z listy rezerwowej. Warunek wpłacenia w terminie czesnego dotyczy tak samo studentów nowych, jak i studentów kontynuujących kształcenie. W przypadkach losowych czesne jest zwracane w całości pod warunkiem, że zgłoszenie rezygnacji ze studiów nastąpi nie później niż do dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru. Opłata rekrutacyjna (20 zł) nie podlega zwrotowi.

Opłatę za II semestr należy wnieść do 15 lutego 2020 r.

Studenci, którzy zapiszą się na kursy języków obcych są zobowiązani wpłacić opłatę w wysokości 160 zł/semestr. Za I semestr termin wniesienia opłaty za lektoraty upływa 30 października 2019 r. Za II semestr – 15 lutego 2020 r.

Terminy oraz wysokość opłat zostały określone w Zarządzeniu Rektora UJ z dnia 29 kwietnia 2019  r.:

 

Zarządzenie Rektora UJ w sprawie opłat w JUTW

Umowy

 

Od roku akademickiego 2017/2018 studenci JUTW podpisują umowy, w których określone zostają zobowiązania obu stron: JUTW oraz studenta. W umowach znajdują się indywidualne konta, na które należy dokonywać wpłat, terminy płatności, prawa i zobowiązania studenta oraz JUTW. Znajduje się tam również punkt informujący o prawie do ściągania odsetek od nieterminowych płatności.

 

 Umowy są przygotowywane sukcesywnie przez całe wakacje. Dla studentów kontynuujących naukę przygotowujemy tylko aneksy z terminami i kwotami płatności. Odbiór i podpisywanie umów przez studentów JUTW przyjętych na rok akademicki 2019/2020 - we wrześniu 2020.

 

 

Tok studiów

 

Kursy wiodące

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJ w sprawie Zasad Kształcenia w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku kształcenie w JUTW trwa trzy lata. Student Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ciągu jednego  roku akademickiego realizuje program jednego kursu. Wiodący kurs wskazuje w formularzu rekrutacyjnym. Niezakwalifikowanie studenta do wybranego kursu jest konsekwencją wyczerpania limitu miejsc na najchętniej wybieranych zajęciach. Pierwszeństwo w przyjęciu na wybrany kurs wiodący mają dotychczasowi studenci. Każdy kurs ma określony limit miejsc. Miejsca nie zajęte przez dotychczasowych studentów do wyczerpania limitów zostają zaoferowane nowym studentom JUTW.

 

Uwaga! Wszystkie kursy są roczne. Po zakończeniu jednego kursu w kolejnym roku kształcenia należy wybrać inny kurs. Programy są z reguły nieznacznie modyfikowane, ale większość tematów się powtarza. Nie ma sensu powtarzanie tego samego kursu w kolejnym roku nauki.

W roku akademickim 2019/2020 realizujemy te same kursy wiodące, co w roku 2018/2019, jednakże ich program będzie lekko zmodyfikowany:

Historia sztuki

Historia i kultura Krakowa

Judaistyka

Chiny: historia, kultura, społeczeństwo

 

Zajęcia w ramach kursu wiodącego – wykłady (90 min)  odbywają się raz w tygodniu. Wykładom mogą towarzyszyć okazjonalne zajęcia dodatkowe dla chętnych, np.:

Dla kursu historii sztuki: wycieczki, warsztaty w muzeach, spotkania.

Dla kursu historia i kultura Krakowa: wycieczki, warsztaty w muzeach, spotkania.

Dla kursu Chiny – historia, kultura, społeczeństwo: thai-chi, malarstwo chińskie z elementami kaligrafii, język chiński

Dla kursu z judaistyki: warsztaty językowe, warsztaty nt. koszerności, wycieczki, wyścia studyjne

 

Seminaria fakultatywne

 

Uzupełnieniem oferty edukacyjnej Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są seminaria fakultatywne oraz zajęcia dodatkowe. Tematyka tych zajęć i ich liczba są zmienne. Program seminariów zostanie podany do wiadomości studentów na przełomie września i października 2019 r., kiedy zostaną ustaleni prowadzący zajęcia (takie uzgodnienia prowadzone są przez całe wakacje). Zapisy na wszystkie seminaria, warsztaty oraz zajęcia dodatkowe odbędą się w październiku. Uwaga! Udział w takich zajęciach jest nieobowiązkowy. Studenci, którzy zapisują się na seminaria lub warsztaty muszą wziąć pod uwagę, że uczestnictwo w nich  wiąże się z podjęciem dodatkowego wysiłku intelektualnego: czytaniem zaleconej literatury, przygotowaniem projektów, referatów itd. Nie zorganizujemy seminarium, jeśli liczba jego uczestników będzie mniejsza niż 15 osób.

 

Udział w seminariach fakultatywnych nie wymaga wnoszenia dodatkowych opłat.

 

 

Seminaria fakultatywne odbywają się raz na dwa tygodnie, zawsze tego samego dnia tygodnia, o tej samej porze, w tej samej sali.

 

Kursy języków obcych

 

Oferujemy studentom JUTW naukę języków obcych. Możemy zorganizować lektorat każdego języka pod warunkiem, że zbierze się co najmniej 12 osób. Do tej pory prowadzone były zajęcia z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego oraz rosyjskiego, hiszpańskiego i chińskiego.  Zajęcia prowadzą głównie lektorzy z Jagiellońskiego Centrum Językowego. Chętni do uczestnictwa w kursach językowych proszeni są o zaznaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu rekrutacyjnym oraz wskazanie poziomu zaawansowania. Deklaracja uczestnictwa  w kursie języka obcego skutkuje umieszczeniem w umowie punktu dotyczącego wysokości i terminów płatności. Do konkretnych grup i konkretnych lektorów studenci będą się zapisywać w październiku.

 

Zajęcia dodatkowe

 

Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku oferuje organizację zajęć dodatkowych, takich jak ćwiczenia fizyczne i  warsztaty. Niektóre zajęcia realizujemy w ramach projektów, inne są efektem okazjonalnych inicjatyw, poza tym proponujemy studentom udział w Samokształceniowych Kołach Naukowych prowadzonych przez naszych studentów dla swoich koleżanek i kolegów. Pełna lista zajęć dodatkowych będzie znana pod koniec września 2019 r. Udział w niektórych z nich wiąże się z obowiązkiem wniesienia dodatkowej opłaty przez zainteresowane osoby.

 

 

Harmonogram zajęć

 

Harmonogram zajęć zostanie podany do wiadomości studentów w październiku 2019 r. Uwaga! JUTW nie dysponuje żadną salą, korzystamy wyłącznie z tzw. okienek. Harmonogram Uniwersytetu Trzeciego Wieku można przygotować dopiero wtedy, kiedy zostaną uzgodnione harmonogramy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych i znana jest dostępność sal. Na początku roku akademickiego mogą się zdarzyć jakieś zmiany terminów i miejsc zajęć, potem cykl zajęć jest stały.

 

Miejsce zajęć

 

W roku akademickim 2019/2020 wykłady, seminaria, warsztaty, kursy języków obcych prowadzone są w różnych salach i budynkach w obrębie tzw. I kampusu (historycznego kwartału uniwersyteckiego) na Starym Mieście oraz II kampusu (m.in. Kolegium Śląskie - siedziba biura JUTW). Wszystkie zajęcia w ramach kursu Chiny – historia, kultura, społeczeństwo odbywają się w Instytucie Konfucjusza, ul. Oleandry 2a. Gimnastyka usprawniająca prowadzona jest przez fizjoterapeutów w salce gimnastycznej w budynku PCK, ul. Studencka 19.

 

Przepisy

Wszystkie osoby zainteresowane kształceniem w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

Zarządzenie Rektora UJ w sprawie Zasad kształcenia w JUTW