Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku jest jednostką pozawydziałową Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kontynuuje tradycje międzyuczelnianego studium powołanego w 1982 roku decyzją Senatów Uniwersytetu Jagiellońskiego i ówczesnej Akademii Medycznej, którego celem było propagowanie wiedzy wśród osób starszych oraz profilaktyka procesu starzenia się. Krakowski UTW (taką nazwę nosił początkowo) był jedną z pierwszych jednostek edukacyjnych w kraju z ofertą skierowaną do seniorów.

W Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku realizowany jest autorski program kształcenia. Student-senior wybiera w każdym roku jeden główny kierunek nauki, a dodatkowo –zgodnie ze swoimi zainteresowaniami – zajęcia fakultatywne, warsztaty, kursy językowe, ćwiczenia fizyczne i inne. Oferta edukacyjna jest systematycznie modyfikowana, dostosowywana do oczekiwań studentów, możliwości organizacyjnych jednostki oraz okoliczności zewnętrznych. W okresie pandemii JUTW prowadził zajęcia zdalne, które zostały tak bardzo zaakceptowane przez studentów, że w programie kształcenia – obok tradycyjnych zajęć stacjonarnych -  pojawiły się również  zajęcia wyłącznie zdalne.

The Jagellonian University of the Third Age

The Jagiellonian University of the Third Age is a non-faculty unit of the Jagiellonian University. It continues the traditions of the inter-university study established in 1982 by the Senates of the Jagiellonian University and the Medical Academy, whose aim was: to promote knowledge among the elderly and prevent the aging process. The Krakow U3A (this is the name it was originally called) was one of the first educational place in the country with an offer addressed to Seniors. At the Jagiellonian University of the Third Age is implemented an original education program. A Senior students chooses one major field of study each year, and moreover additionally - according to their interests – optional faculties, workshops, language courses, physical exercises and others. The educational offer is systematically modified, adapter for the expectations of Students, organizational possibilities and external circumstances. During the pandemic, JUTW conducted remote classes, which were so much accepted by Students that the curriculum - apart from traditional "classroom classes" - also included remote classes.

L`Université Jagellonne du Troisième Âge

L`Université Jagellonne du Troisième Âge est une unité hors facultés de l`Université Jagellonne. Elle continue les traditions du cours interuniversitaire établi en 1982 par la décision des Conseils de l` Université Jagellonne et de l`Académie de Médecine de l`époque. Il avait pour but la propagation des connaissances parmi les séniors ainsi que la prévention du processus du vieillissement. UTW (Université du Troisième Âge) cracovienne (tel était son nom initial) était l`une des premières unités éducatives en Pologne avec l`offre dirigée aux séniors.

A l`Université Jagellonne du Troisième Âge on réalise le programme d`auteur de l`enseignement. L`étudiant-sénior choisit chaque année une discipline principal de l`apprentissage, et en plus – conformément à ses intérêts – des cours facultatifs, atelers, cours de langues, exercises physiques. L`offre d`éducation est systématiquement modifiée, adaptée aux attentes des étudiants, aux possibilités d`organisation de l`unité, mais aussi aux circostances extérieures. Pendant la pandémie JUTW conduisait les cours en linge qui ont été si bien acceptés par les apprenants que-à coté de nos cours traditionnels en salles de classes – également les cours uniquement en ligne ont été créés.